Intervju med David Andreasson (VD, Stockwik)

Intervju med David Andreasson (VD, Stockwik)

David Andreasson, VD för Stockwik sedan 2013

Jag har sett samtliga framträdande av David (16 feb, 6 maj, 10 sept, 4 okt) ett par gånger och mejlat fram och tillbaka en del. David är oerhört genuin och har verkligen tagit sig tid att låta mig förstå caset lite bättre. Jag är verkligen imponerad och glad att vi varit investerade i bolaget sedan i våras. Mina frågor är tänkt att öka förståelsen hur David ser på Stockwik, investeringar generellt men också investerare. Den andra poängen var att att utforska varför Stockwik ser ut som det gör. Håll tillgodo!

Vad är den stora skillnaden mellan konglomerat (illa omtyckt) och investmentbolag (hyllat)? Min åsikt är att de egentligen är nästan identiska, och det primärt handlar om stockpicking. Finns det ingen fördel att kunna lägga 100% av sin tid att bemästra en enskild bransch? I dagsläget är ni bara två personer, vilket kanske borde bli en begränsning snart?

Konglomerat är en gammal term som beskriver en grupp av företag som hör ihop utan att de operativt hör ihop. Idag kan termen sägas ha en negativ klang vilket har en historisk grund i utmaningar i att operativt driva vitt skilda verksamheter. 

Stockwiks sätt att arbeta kan mer liknas vid en diversifierad aktieportfölj. Vi lägger 100% av vår energi på att investera i sunda bolag; lönsamma, uthålliga och med en stark och positiv företagskultur. Vi undviker tidskrävande turn-around-bolag. Bestående av två personer, med mycket goda erfarenheter inom investment banking samt affärsjuridik, kan vi vara mycket effektiva. Vi ser ingen begränsning utan använder oss av externa extra resurser vid behov.

Mellan tummen och pekfingret, ungefär hur många förvärv skulle ni realistisk kunna mäkta med? I år har gjorts en del stora förvärv, men eftersom ni lånar till stor del borde inte kapitalet vara det stora hindret, utan tidsaspekten på bolagsanalyserna.

Med fyra genomförda förvärv i år har det naturligtvis varit intensivt. Hur snabbt vi växer beror förstås också på storleken på de förvärv vi genomför. Framöver kanske det skulle vara effektivare att göra större förvärv istället för fler under samma tidsperiod. Samtidigt gör vi emellanåt riktigt bra kompletteringsförvärv där mycket av förarbetet och företagsbesiktningsarbetet delas med våra portföljbolag.

Ni förvärvar bolag med nästan 100% lånade pengar. Är inte detta oerhört riskfyllt? Vad händer om konjunkturen faktiskt skulle vända inom närtid? Vad skulle rent praktiskt hända om räntorna skulle gå upp samtidigt som era bolag skulle få fallande vinster?

För Stockviks vidkommande kan det vara positivt på flera vis med en svag konjunktur. Räntorna kommer att vara låga under överskådlig tid, företagsbesiktningsarbetet blir enklare då det är lättare att se vilka bolag som faktiskt är konjunkturokänsliga (i goda tider säger alla att de är det, men när tiderna är sämre är det upp till bevis). Med stabila portföljbolag och en investeringsverksamhet som påverkas positivt av en svagare konjunktur är Stockwik ett äkta kontracykliskt företag. 

Vid vilken faktisk tidpunkt skulle ni kunna refinansiera era ganska dyra lån? Går det att omförhandla samtliga lån till en förmånlig ränta nu när ni närmar er omsättning på en halv miljard årligen?

Stockwik utvärderar kontinuerligt möjligheterna att förbättra verksamheten finansiering och förutsättningarna kan mycket väl antas vara bättre med en större koncern.

Om målet är att vara passiva ägare med evig horisont, är det verkligen nödvändigt att äga bolagen till 100%? Jämför spiltans affärsmodell som är att vara en större minoritetsägare. En stor fördel med det är att ledning och andra fonder/bolag även kan vara med och stötta upp som ägare. Med fler ägare borde man få mer kompetens, drivkraft och nätverk.

För Stockwiks vidkommande har vi gjort bedömningen att det ska vara enkelt administrativt och då underlättar helägandet det praktiska arbetet. Det är också lättare för våra aktieägare att se vad de faktiskt får vid en investering i vår aktie. Nödvändig kompetens finns hos ledning och personal i våra portföljbolag, sinsemellan våra portföljbolag samt genom till bolaget knutna senior advisors. 

Volati brukar prata om EV/EBITDA 6.0 är en rimlig multipel. Ni är mindre etablerade men förvärvar samtidigt mindre bolag. Vilka värderingar hittar ni bolag till och har prislappen ändrats senaste åren?

Prisbilden är tämligen homogen även om den kan skilja från fall till fall. Det riktigt intressanta är att det skiljer mer i kvalitet bolagen emellan. Tittar vi på en handfull bolag kan de ligga nära i pris men ha helt olika nivå på verksamheternas kvaliteter. 

Vad säger du idén om att skapa ett joint-venture bolag tillsammans med Volati och Spiltan? Båda bolagen har massiva kontaktnät, kunskap, kapital, fina lånevillkor. Vore det inte en optimal ägarbild med 33% Spiltan, 33% Volati och 33% Stockwik? 🙂

Vi har stor respekt för nämnda bolag och de har också fungerat som en inspiration för oss. I Stockwik skapar vi dock vår helt egen mycket starka kultur. För oss är handlar det om mer än bara att skapa ett ekonomiskt värde.

I mitt inlägg från 30e aug noterade jag att vissa av bolagen som tidigare varit otroligt stabila hade ett kämpigt 2018. KRVVS vände från +4 msek till -1.6 msek EBIT och kraftigt fallande omsättning. Även NF Måleri tappade 40% omsättning och hela vinsten försvann. Det tredje bolaget som tappade ganska stort i omsättning var Vaxholms Värmeservice. Vad är orsaken till detta? Utveckla gärna i detalj hur bolagen går, och om detta var något av engångshändelser eller inte.

Utvecklingen i såväl NF, KRVVS som Vaxholms Värmeservice är nu i linje med segmentet fastighetsservice och överlag positiv. Vissa förändringar har varit planerade, i något fall har utvecklingen begränsats av att vi varit i behov av personal och då vi tillämpar managementfakturering går det ej att jämföra resultatnivåer mot när bolagen inte ingick i Stockwikkoncernen. 

Följer ni upp organisk tillväxt inom era bolag, och kommer ni presentera den framöver? Håller affärsmodellen (förvärv med hävstång) även om inga av era bolag någonsin skulle växa mer än 0-2%? Är det något ni kollar på och värderar vid förvärv? Senaste förvärvet hade ju en fantastiskt fin tillväxt.

Stockwik investerar i första hand i människor. För oss är det den röda tråden. Verksamheterna kan sinsemellan framstå som väldigt olika, men de har alla en gemensam nämnare; en stark och positiv företagskultur. Sunda, lönsamma och uthålliga ska de också vara enligt vår bedömning. Självklart följer vi noga upp respektive portföljbolags utveckling. Vi ifrågasätter, utvärderar och stöttar.

Hur balanserar ni upp satsningar inom bolagen kontra nya uppköp, med koncernens kapital? Finns det tankar att slå ihop dotterbolag om ni märker att överlappet är tillräckligt stora?

Vi utvärderar olika möjligheter från fall till fall. Kapital allokeras till där det gör mest nytta. Vi förvärvar bolag som har gått bra och som vi bedömer kommer att fortsätta att göra det. Ibland gör vi kompletteringsförvärv, men vi har ännu inte valt att eller behövt göra någon integration eller sammanslagning. 

Har ni något företag eller person som ni ser upp till och använder som modell/inspiration?

Det finns många som inspirerat oss. Addtech och Indutrade är bolag som jag själv bevakat och lärt känna mycket väl under min tid som aktieanalytiker. En grund finns naturligtvis inom value investing med Benjamin Graham, David Dodd, Warren Buffet och t ex Joel Greenblatt. Också moderna mer livsfilosofiska personer har inspirerat oss såsom Anders K Ericsson, James Clear och Robin Sharma. För Stockwiks del mynnar det ut i att göra något bra för alla parter; för den som säljer sitt bolag till oss i att bevara och vårda ett arv, för personalen i våra verksamheter i att fortsätta bedriva sunda och hållbara verksamheter och för våra aktieägare i att utgöra en investering som man kan vara stolt över och som är värdeskapande.

Vad är orsaken att ert resultat efter skatt är större än t.ex. ert EBITDA?

När vi förvärvar bolag som antas göra vinst framöver så får vi aktivera uppskjutna skattefordringar. Lite förenklat kan man säga att ett bolag som antas tjäna 10 MSEK i tio år kan utnyttja våra uppskjutna skattefordringar år 5-10. Det är ca 20% skatt varje år och då blir det 2 MSEK per år gånger 5 år lika med 10 MSEK. Dessa 10 MSEK tas från icke aktiverade förlustavdrag som ligger vilande i bakgrunden så att säga och går via resultaträkningen för att sedan landa i balansräkningen som aktiverade förlustavdrag och EK.

Finns det möjlighet att släppa finansiella mål på er Q4/årsredovisning? Det är alltid trevligt att se tillväxt/utdelning/ motsvarande mål på 2-5 års sikt, i min värld ger det transparens och tydlighet om själva caset man investerar i.

Stockwik har valt att inte delge prognoser eller mål. Det kan vara till nackdel i olika förhandlingssituationer där kan riskera att pressas mot utfästelser man gjort.

Sist men inte minst. Utan att ge ett bindande löfte eller prognos, vilket är första året Stockwik delar ut pengar, och vad omsätter Stockwik om 5 år? 🙂

Vi gör vårt bästa för att ingen ska bli besviken. Hittills har vi lyckats med det vi har företagit oss. Vi fortsätter med det och en resa som bara har börjat.

Stort tack till David! Vill ni läsa mer kring bolagen så har jag två inlägg om Stockwik och nyligen deras Q3-rapport. Som tidigare nämnt har vi Stockwik i portföljen.

One Reply to “Intervju med David Andreasson (VD, Stockwik)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *